1.56 എസ്വി ഫോട്ടോഗ്രേ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് യുസി/എച്ച്സി/എച്ച്എംസി